Wereldbol

Voor ouders

Ouderbetrokkenheid vinden we belangrijk. We streven naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Zo zorgen we samen voor omstandigheden waarin de kinderen goed kunnen leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Open communicatie en het goed wederzijds afstemmen van verwachtingen zorgen voor onderling vertrouwen en begrip, zodat we goed kunnen samenwerken aan de ontwikkeldoelen van het kind. We betrekken het kind hier actief bij. Het hele schooljaar zijn er regelmatig contactmomenten: de start- en voorgangs- en eindgespreken, inloopochtenden, informatieavonden en presentaties.

Op de Dolfijn zijn ouders actief betrokken. Zowel de medezeggenschapsraad als de oudercommissie hebben een actieve oudergeleding. Ook heeft elke groep twee klassenouders. In de werkgroepen ‘Communicatie’, ‘PBS’ en ‘Gezonde School’ werken directie, leerkrachten en ouders samen. Daarnaast helpen veel ouders bij festiviteiten, begeleiden ze culturele uitstapjes of schoolreisjes en ondersteunen ze in de groep bij bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst.

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) van de Dolfijn is een betrokken, enthousiaste en gemotiveerde groep ouders. Zij zetten zich graag in voor de school van hun kinderen. Zij zijn de helpende hand op school, ondersteunen tijdens evenementen en activiteiten in de groep of op schoolniveau en hebben zitting in een aantal werkgroepen. Zo bouwt de OC samen met de teamleden mee aan een prettige school. De ouders van de OC geven vooral praktische hulp aan het team en de directie. De OC houdt zich niet bezig met beleidszaken.

Spreekbuis

De OC is er niet alleen voor de school, maar ook voor ouders. De leden van de OC stellen stellen zich namelijk ook als taak om spreekbuis te zijn van ouders, als dat nodig is. De OC wil hiermee belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij school bevorderen, en een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school.

Begroting ouderbijdrage

De OC beheert de gelden die binnenkomen via de vrijwillige ouderbijdrage en maakt hier jaarlijks een begroting voor. Tijdens de jaarvergadering presenteert de OC haar jaarverslag en de jaarafrekening aan de school en geïnteresseerde ouders. De OC komt zo’n vier keer per jaar samen. Een aantal teamleden sluit bij deze vergaderingen aan. Deze vergaderingen en de notulen ervan zijn openbaar.

Meedoen met de oudercommissie

Heb je zin om mee te doen? Ieder jaar opnieuw kan de oudercommissie nieuwe vaste leden gebruiken, want er nemen altijd wel een paar ouders afscheid. Alle hulp is welkom: vele handen maken licht werk.

Contact

Je kunt contact opnemen met de oudercommissie via ocdedolfijn@outlook.com

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een formeel orgaan op school, dat bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR van de Dolfijn zet zich in voor een goede communicatie binnen de school en tussen school en ouders, en streeft naar een goede vertegenwoordiging van ouders en personeel. De leden nemen in principe zitting voor een periode van twee jaar.

Vergaderingen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR vergadert 6 keer per jaar, waarbij de directie aansluit. Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, schoolbeleid, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De vergaderingen zijn meestal openbaar voor geïnteresseerde ouders en personeel. Belangrijke besluiten in de school worden eerst voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan directie of bestuur.

Instemmings- en adviesrecht

Scholen zijn verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de schooltijden. In een aantal gevallen hoeven het schoolbestuur en de directie alleen advies te vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen, het aanstellings- en het ontslagbeleid en de uitbesteding van de overblijf. Schoolbestuur en -directie moeten serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeven de adviezen niet over te nemen.

Contact

Interesse of wil je je aanmelden voor de MR? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Scroll to top